Lær mer om saken

 

STATEN BEKLAGER FEILTOLKNING

Av fagleder Rune Haaland

Statsminister Erna Solberg og Riksadvokat Tor Aksel Busch beklaget den 28. oktober 2019 at NAV hadde tolket loven feil og krevd tilbakebetalt trygd og andre ytelser, samt straffeforfulgt NAV-klienter som hadde hatt kortere eller lengre opphold

 

NAV-skandalen ble offentlig for første gang høsten 2019 da Statsminister Erna Solberg og Riksadvokat Tor Aksel Busch offentliggjorde at NAV hadde anvendt loven feil og straffeforfulgt og krevd tilbake penger fra NAV-klienter som hadde oppholdt seg kortere eller lengre tid i utlandet, dvs Europa (EU/EØS-land).

 

 

Høyesterett dømmer alle statsmakter

Forsommeren 2021 kom dommen i en pilotsak for Høyesterett der Norges øverste domstol enstemmig dømte Staten ved samtlige tre statsmakter: lovgivende, utøvende og dømmende. Saken ble forberedt av advokat Bjørn Kvernberg og ført for Høyesterett av advokat John Christian Elden.

 

 

NAV har begynt å betale tilbake

Mange har fått tilbakebetalt penger som NAV urettmessig har tatt fra de krenkede, men i samtlige tilfeller av tilbakebetaling er det skjedd feil ved at det er trukket for mye skatt, betalt ut for lite forsinkelsesrenter og innrapportert forsinkelsesrenter som kapitalinntekt slik at skatteberegningen blir feil og folk har fått for lite utbetalt. Ofte er det flere feil i tillegg til dette, og det er individuelle forskjeller.

 


NAVs metodikk for å rydde opp har skjedd i regi av et innsatsteam som ikke har vært tilgjengelig på telefon eller epost, og som i følge innsatsteamleder, Magne Fladeby i NAV, består av 10-15 ikke navngitte personer. De har primært lett etter saker etter 2012, men har nå etter at vi har påtalt dette begynt å lete etter saker helt tilbake til 1994. I følge NAV kunne det dreie seg om så mange som 70 000 mennesker som i en eller annen form er blitt urettmessig rammet gjennom hele perioden, men tallene NAV oppgir spriker og er ikke i samsvar med hva eksempelvis gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker opererer med. Antall urettmessig straffedømte skal iflg NAV dreie seg om 65 personer, men et mye større antall har måttet tilbakebetale penger og et ukjent antall har mistet trygd eller sagt fra seg trygd fordi NAV har opplyst dem om at det ikke er anledning å oppholde seg i utlandet og motta eksempelvis AAP-penger samtidig. Mennesker som har mistet rettigheter de har etter norsk lov, selv om beløpene er “bagatellmessige” i forhold til de som er hardest rammet - eksempelvis fått tvangssolgt hus og eiendom, har også krav på penger.. 

 


NAV-oppryddingen arbeider for at alle som er blitt urettferdig og lovstridig behandlet av NAV  i den såkalte NAV-skandalen, EØS-skandalen eller trygde-skandalen som saken er kjent som, får tilbake de pengene de har krav på med riktig nivå forsinkelsesrenter og riktig skatteberegning. Tap av penger og følgeskader som oppstår i den forbindelse skal erstattes og oppreisning for ikke-økonomisk tap (tap av anseelse, karakterdrap osv) kommer i tillegg og skal gjelde samtlige som er rammet av feil lovanvendelse.

 


NAV-oppryddingen er bekymret for at det kan være mange avdøde personer og etterlatte som kan ha krav på tilbakebetaling av penger, erstatning og oppreisning. Blant nålevende krenkede NAV-klienter er flere alvorlig syke, eldre og risikerer å dø før de får den erstatning og oppreisning de har krav på. 

 


I en slik situasjon er metodikken for å komme raskest mulig til målet å forsøke å samarbeide best mulig med Storting, Regjering og Domstoler for at oppryddingen skal kunne skje så raskt som mulig. Vi har bedt om at det umiddelbart blir utbetalt et forskudd til samtlige som til nå er identifisert som rammet, eksempelvis 300 000 kroner som tilsvarer det beløp den Nederlandske stat betalte ut i en tilsvarende skandalesak.

 

Gruppesøksmåls-metodikken

Straffeprosessloven gir mulighet for å gjennomføre gruppesøksmål som vil gjelde alle som er rammet slik at alle “like saker” blir behandlet likt og rettferdighet skjer iht en kategorisering av berørthets-grad. NAV-oppryddingen forbereder gruppesøksmål, men har i møter med NAV-ledelsen og Arbeids og sosialdepartementet foreslått at gruppesøksmåls-metodikken blir anvendt uten at man kaster bort tiden ved å kjøre saken i retten gjennom flere rettsinstanser. Den foreløpige tilbakemeldingen fra NAV og Departementet er forsiktig positiv (men ikke forpliktende foreløpig) og slik vi oppfatter det foreligger det et tillitsforhold mellom oss som representerer de som er rammet og “Staten” som gjør at vi kan spare tid på å unngå gruppesøksmål. 

 

Individuelle forskjeller

Mange rammede har blitt påført både fysiske og psykiske plager som følge av NAVs handlinger, og noen saker er så groteske mht følgeskader at det er nødvendig å ta disse til domstolen individuelt i tillegg til standardiserte erstatninger og oppreisning som kan følge av gruppe-søksmåls-metodikken (Dom i retten eller forhandlet omforent løsning). For at folk skal kunne få rettferdighet er det et faktum at eksisterende rettshjelpsordninger ikke er tilstrekkelige til at folk kan få den bistand de må ha for å få rettferdighet. Vi forlanger at skadevolder betaler alle saksomkostninger fortløpende slik at alle kan bli funnet og få rettferdighet.

 

Statens rydde-kompani

Pga inhabilitet hos Hanne Harlem opprettet Departementet en setteriksadvokat. NAV etablerte et innsatsteam under ledelse av Magne Fladeby. NAV identifiserte ca 60 000 berørte. Av disse har ca 7500 fått tilbakebetalt det de urettmessig hadde måttet tilbakebetale. I dette tilfellet har "skadevolder" etterforsket sin egen feil. De har sluttet å lete etter ofre selv og har bedt folk som mener seg berørt å ta kontakt med NAV.

 

NAV-oppryddingen ber folk som er rammet melde seg

Etter to og et halvt år er det fortsatt høyst usikkert hvor mange som er berørt av skandalen, og NAV ber folk som mener seg berørt å ta kontakt med dem. Å overlate til døde mennesker, syke mennesker og folk som kanskje ikke engang er klar over at de er blitt rammet av skandalen, er ikke godt nok for oss. Det er vårt primære syn at det må letes systematisk gjennom NAVs datasystemer for å finne ut hvem som er rammet. Noe foreligger også i papirarkiver som det også må letes i for at oppryddingen skal være tilfredsstillende.

 

Meld fra til NAV-oppryddingen

For å være sikker på at din sak blir funnet kan du velge å stole på NAV eller å registrere saken din hos oss - NAV-oppryddingen - slik at vi kan bistå med å finne de aktuelle dokumentene og sørge for at du får tilbakebetalt, får erstatning og oppreisning. Vi har opprettet et team av NAV-krenkede som vet hvor skoen trykker og som svarer på vakt-telefonen vår 40 10 77 50