Lær mer

 

 

Syv jussprofessorer:

Hemmelighold kaster skygge over oppryddingen etter NAV skandalen

Hvor mye visste regjeringen allerede i 2014 om at NAVs praksis var feil? Svaret kan ligge i en rapport som holdes hemmelig

Les hele historien

NAV oppryddingen saksøker Staten

Advokat Bjørn Kvernberg har saksøkt Staten på vegne av NAV oppryddingen og tre NAV ofre. Dette skjedde på et-års dagen for Høyesterets dom der det ble fastslått at samtlige tre statsmakter hadde feiltolket EUs trygdeforordning slik at NAV klienter fikk urettmessige tilbakebetalings-krav, ble straffeforfulgt og urettmessig dømt.. Mange måtte sone i fengsel. Søksmålet søker å avklare retten til oppreisingserstatning og retten til full forsinkelsesrente da Staten i sitt tilsvar av 11.05.2022  ikke erkjenner noe ansvar. Prinsippet om at Staten er ansvarlig for å rette opp skade av ikke-økonomisk art - for den belastning hver enkelt berørt har blitt ursatt for - må derfor fastslås av domstolen.

Avklaringspunkter

Advokat Bjørn Kvernberg har sendt brev til de tre statsmaktene med juridisk utredning av NAV-skandalen. Brevet inneholder flere avklaringspunkter som Staten må bestemme seg for hvilken posisjon de vi ta. Avklaringspunktene avgjør hvorvidt det blir mulig å samarbeide for å rydde opp i feil praksis i måten NAV kommuniserer, fatter vedtak, tilbakebetaler osv. Hvis staten ikke mestrer å bestemme seg for hva de vil er alternativet å gå veien via domstolene-

Spørsmål

Brev av 28.02.2022

Last ned brevet

Svar

Svar av 11.05.2022

Last ned brevet

Staten beklager feiltolkning

Statsminister Erna Solberg og Riksadvokat Tor Aksel Busch beklaget den 28. oktober 2019 at NAV hadde tolket loven feil og krevd tilbakebetalt trygd og andre ytelser, samt straffeforfulgt NAV-klienter som hadde hatt kortere eller lengre opphold i Europa

Les hele historien

Alle tre statsmakter dømt i Høyesteretts storkammer

2. juli 2021 ble lovgivende, utøvende og dømmende statsmakter dømt av Høyesterett for feil lovfortolkning i den såkalte NAV skandalen som gjaldt folk som hadde reist til utlandet mens de mottok AAP, syke- eller pleiepenger.  Høyesterett kritiserer i dommen også "seg selv" for å ha truffet en feilaktig dom i 2017 i samme sak.

Les hele historien

Lite tyder på at Staten har lært av NAV skandalen

Juss-professorene Terje Bekkedal og Mads Andenes er ikke mye imponert over Statens oppfølging av NAV skandalen. I en kronikkee i Rett 24 utdyper de hvorfor.

Les hele historien

ESA ber om svar mht overgangsstønadsfeilen

EFTAS overvåkingsorgan, ESA, ber om rask tilbakemelding fra Norge mht hvor mange som er berørt av "overgangsstønadsfeilen" som ble avdekket i juli 2022. 

Les hele historien

VG: NAV skandalen vokser i omfang - NAV beklager

NAV innrømmer nå at lovfortolkningsfeilen som ble beklaget 28. oktober 2019 omfatter langt flere ytelser enn sykepenger, pleiepenger og AAP. Samtlige familieytelser som barnetrygd, overgangsstønad, kontantstøtte osv er omfattet av justisfeilen.  NAV oppryddingen har siden okt 2020 registrert et høyt antall saker. Sakene omfatter et bredt spekter kontantytelser, herunder ytelsene som NAV nå endelig innrømmer i dagens artikkel i VG. Setteriksadvokaten starter nå arbeid med å identifisere straffedømte som omfattes av NAVs justisfeil.

Les hele historien